Acte necesare pentru..

ACTE NECESARE PENTRU ...

 

 

URBANISM  ŞI  AMENAJARE  TERITORIALĂ

1. Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism
- Cerere tip in care se vor completa atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita Certificatul de Urbanism, cat si elementele care definesc scopul solicitării;
- Acte doveditoare asupra terenului
- Documentul de plata a taxei de eliberare certificat de urbanism (copie);
- Taxa certificat de urbanism;
- Planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10000, după caz, vizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cu indicarea imobilului - teren si/sau construcţii - 2 exemplare (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritoriala specializata care le gestionează).


2. Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie
- Cerere tip pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
- Certificat de Urbanism (copie);
- Dovada titlului de proprietate asupra imobilului (copie legalizata);
- Proiect pentru Autorizarea executării lucrărilor de construcţii - semnat si stampilat in original (2 exemplare identice);
- Avizele si acordurile legal necesare, stabilite prin Certificatul de urbanism:
* avizele si acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie) si, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.
- Dovada privind achitarea taxelor legale (chitanţa sau ordin de plata), inclusiv documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate odată cu certificatul de urbanism (in copie).
   ÎNREGISTRĂRI  AUTOVEHICOLE 

Acte necesare înregistrare motorete şi tractoare
- Cerere tip se completează
- Buletin / C.I. (copie)
- Acte doveditoare (contract de vanzare, factură vamală, donaţie)
- Taxă înscriere
- Taxă contravaloare numere


REGISTRUL  AGRICOL 

 Documente necesare pentru eliberarea certificatului de producător
- titlu de propietate- buletin (copie)
- cerere tip completata;
- certificat fiscal de la Serviciul Taxe şi Impozite
- chitantă - plata taxei


 Documente necesare pentru eliberarea cererii de marcare lemne
- cere tip
- Buletin
- Copie titlu de propietate


IMPOZITE ŞI TAXE

 Documente necesare pentru eliberarea certificatului fiscal
-Cerere tip
-Titlu de propietate (donatie)
-Buletin  titularului + copie
-Taxă timbru fiscal - 4 lei


Înapoi


Cadastru sistematic

Centrul de zi pentru copii

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

MONITORUL OFICIAL LOCAL